Διατομές 2016

Το Σχέδιο του Δρ Κωνσταντίνου Ντούνα
Το Σχέδιο του Δρ Κωνσταντίνου Ντούνα

Σαν μια πρώτη συστηματική τεκμηρίωση του πληθυσμού των ιππόκαμπων στο παράλιο «Στρατώνι», ο Δρ. Κωνσταντίνος Ντούνας, οργάνωσε το παρακάτω το σχέδιο. «Η μεθοδολογία είναι το ανάπτυγμα μετροταινίας μήκους 100 μέτρων (όδευση), ανά πέντε σταθμούς δειγματοληψίας, όπου ο κάθε σταθμός από τους πέντε θα αποτελείται από τρεις παράλληλες οδεύσεις των εκατό μέτρων, σε τρία διαδοχικά βάθη. Οι οδεύσεις θα είναι γεωαναφερμένες και προσδιορισμένες επάνω σε βυθομετρικό διάγραμμα. Στη συνέχεια με την βοήθεια τοπογράφων μηχανικών και γεωδαιτικό σταθμό ακριβείας, θα ποντιστούν σηματοδοτημένα καλαδούρια για το προσδιορισμό της κάθε γραμμής π.χ. Α1 με Α1.1. Ένα ζευγάρι δυτών καταδύεται στην αρχή της κάθε όδευσης π.χ. στο Α1 και κολυμπά ο κάθε δύτης από την εκάστοτε πλευρά. Βιντεοσκοπούν και φωτογραφίζουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει την έρευνα, σημειώνοντας την χιλιομετρική θέση που βρέθηκε από την μετροταινία αλλά και την απόσταση από αυτήν. Ως μέγιστη απόσταση καταγραφής από την μετροταινία ορίζονται τα πέντε μέτρα για την κάθε πλευρά.»

Βαθυμετρικό Διάγραμμα με τις Γεωναφερμένες Οδεύσεις Βαθυμετρικό Διάγραμμα με τις Γεωναφερμένες Οδεύσεις

Σχέδιο δειγματοληψιών (large scale sampling – transects)
• 5 σταθμοί δειγματοληψίας (Α,Β,C, D, E)
• Σε κάθε σταθμό θα πραγματοποιηθούν 3 διατομές παράλληλες προς την ακτογραμμή
• Α1, Α2, Α3 – Β1,B2,B3 – C1,C2,C3 – D1,D2,D3 – E1,E2,E3 / μήκους 100 μέτρων εκάστη
• Βάθη διατομών: Α1: -5 μέτρα, Α2: -7.5 μέτρα, Α3: -10 μέτρα, Β1: -5 μέτρα, B2: -7.5 μέτρα κλπ.
• Visual census survey σε κάθε διατομή με καταμέτρηση, όλων των ατόμων-στόχων και παράλληλη βιντεοσκόπηση (ενήλικα – ανήλικα άτομα)

Τα σηματοδοτημένα Καλαδούρια Τα σηματοδοτημένα Καλαδούρια

Στόχος δειγματοληψιών
1. Να καθοριστούν χωρικά οι περιοχές κατανομής του πληθυσμού «Hippocampus guttulatus και Hippocampus hippocampus, στο συγκεκριμένο παράκτιο μέτωπο.
2. Να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι στις οποίες ενδεχομένως οφείλεται το χωρικό σχέδιο κατανομής του είδους στην περιοχή.

Όλα τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών βρίσκονται στο ημερολόγιο των ερευνών.

Πόντιση των Καλαδουριών με τη χρήση τοπογραφικού οργάνου Πόντιση των Καλαδουριών με τη χρήση τοπογραφικού οργάνου

Οι δύτες με τις μετροταινίες Οι δύτες με τις μετροταινίες Προετοιμασία των Καλαδουριών Προετοιμασία των Καλαδουριών Το παράλιο Στρατώνι με τις οδεύσεις Το παράλιο Στρατώνι με τις οδεύσεις