Μετρήσεις

Για την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού των ιππόκαμπων, διενεργήθηκαν διερευνητικές τομές (transects), ώστε να υπολογιστεί η πύκνωση ανά συγκεκριμένη γεωαναφερμένη απόσταση – περιοχή.
Μετρήσεις για την αποκωδικοποίηση της ιδιαιτερότητας της περιοχής, σχετικά με την θερμοκρασία, τα ρεύματα, την αλατόμητα αλλά και την σύνθεση του πυθμένα.
Φωτογράφηση των ιππόκαμπων με εξειδικευμένο τρόπο, για την ταύτιση τους σε σχετικό λογισμικό.